Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti 3DeS s.r.o.,

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.materialpro3d.sk/.

Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

➔      Spôsob platby a možnosť doručenia si môžete vybrať počas objednávkového procesu a najdete je taktiež na e-shopu v části Doprava a platba.

➔      Stlačením tlačidla OBJEDNÁVAM A ZAPLATÍM s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a/alebo digitálnemu obsahu a ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu.

➔      Pokiaľ pri tovare uvádzame, že je skladom, potom sa zaväzujeme tovar dodať do doby uvedenej v části 9 týchto VOP.

➔      Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.

➔      Bližšie informácie o reklamáciách a vratkách nájdete v našom reklamačnom poriadku.

➔      Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, prečo a ako, nájdete v zásadách spracovania osobných údajov.
 

1           KTO SME?

3DeS s.r.o.

sídlo: Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08 (ďalej len „adresa sídla“)

IČO: 50 159 950

DIČ: 2120201237

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32583/R

(ďalej len „3DeS s.r.o.“, “predávajúci” alebo „my“),

 

2          AKO SA S NAMI MÔŽETE SPOJIŤ?

Kde nás nájdete:

Solidify 3D, s.r.o., Česká 182, 664 31 Česká, Česká republika (dále jen „Showroom a centrálny sklad“)

Telefón:    SK +421 948 736 102 (v pracovných dňoch v čase 9:00-15:30)

                      CZ +420 601 166 313 (v pracovných dňoch v čase 9:00-15:30)

E-mail: info@materialpro3d.sk

3          AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?

digitálny obsah, služby   najmä webinár, záznam webinára alebo iné predtočené video-prednášky, ebook atp.;

elektronická adresa        adresa elektronickej pošty zákazníka uvedená v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári;

e-shop                               náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke https://www.materialpro3d.sk/;

kúpna zmluva                  záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru a/alebo služieb na našich webových stránkach;

občiansky zákonník        zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník;

podnikateľ                        fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - vo svojom mene, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ;

spotrebiteľ                        každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania;

VOP                                   tieto všeobecné obchodné podmienky, tj pravidlá, ktoré zaväzujú nás aj vás pri uzatváraní Kúpnej zmluvy;

webinár                             online video-prednášky - živý seminár vedený lektorom s možnosťou online diskusie s lektorom;

webová stránka               internetová adresa https://www.materialpro3d.sk/;  

zákazník                                    ste to vy, kupujúci, či už ste spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4          ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIT VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

4.1           Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

4.2          Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

4.3          Tovar, cena, náklady. Popis nášho tovaru a služieb vrátane ich hlavných vlastností nájdete na našich webových stránkach. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo v SK, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).

4.4         Autorské práva. Ponúkaný digitálny obsah nie je možné nahrávať, kopírovať či akokoľvek inak šíriť. Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti obsahu podliehajú autorskému právu. Kopírovanie alebo zdieľanie akejkoľvek časti digitálneho obsahu je zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti digitálneho obsahu nesmie byť predávaná alebo distribuovaná, ani nesmie byť upravovaná alebo zahrnutá do akéhokoľvek diela, najmä inej práce, publikácie alebo internetovej stránky.

4.5          Možnosti platby. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie popísané v priebehu samotnej objednávky. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností.

4.6         Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla „OBJEDNÁVAM A ZAPLATÍM“ v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP.

4.7          Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením týchto VOP.

4.8         Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z vadného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 12 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.

5          ČO MUSÍME OZNÁMIT ZÁKAZNÍKOM SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

5.1            Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:

5.1.1        pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo

5.1.2      pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

5.1.3       pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;

s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a odoslaním formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail: info@materialpro3d.sk.

5.2          Kedy NIE JE MOŽNÉ od kúpnej zmluvy ODSTÚPIŤ. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:

5.2.1           o dodávke tovaru, ktorý bol upravený alebo vytvorený alebo upravený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;

5.2.2          o dodávke tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

5.2.3          o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;

5.2.4         o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, čo platí aj pri zvukovej alebo obrazovej nahrávke a počítačových programoch, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;

5.2.5          o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby;

5.2.6         o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

5.2.7         o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme Vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3          Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave av hodnote, v ktorej ich prevzal. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o poskytovaní služieb, kde už bolo začaté s naším plnením na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní pre odstúpenie od zmluvy, je nám spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenia poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

5.4          Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený alebo nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

5.5          Adresa pre vrátenie tovaru. Zasielajte/prineste tovar späť na adresu nášho skladu v Českej republike: Solidify 3D, s.r.o., Česká 182, 664 31 Česká, Česká republika, prípadne donesiete tovar zabalený osobne na akúkoľvek pobočku Zásielkovne (Packeta.sk), s uvedením nášho kódu pre vrátenie, ktorý bude uvedený pri vašej objednávke. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady. To platí aj v prípade, že tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou (predovšetkým pre jeho veľké rozmery atp.). V takom prípade ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru vo výške 40 EUR za paletu.

5.6          Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.

5.7          Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu info@materialpro3d.sk.

5.8          Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

5.9          Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

5.10       Recenzie. Recenzie je možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok www.heureka.sk. Informácie o tom, ako sú tieto recenzie spracované prostredníctvom Heureka, nájdete na ich webových stránkach. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach. Viac informácií o tom, ako spracovávame recenzie vložené na našich webových stránkach      nájdete tu.

5.11         Nepravdivé alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejňovať recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.

5.12        Radenie tovaru. Pokiaľ na našich webových stránkach prejdete do sekcie radenia kategóriách tovaru, mali by ste vedieť, že na zobrazovanie tovaru podľa vami preferovaných kritérií výberu používame pravidlá, s ktorými sa môžete bližšie zoznámiť na našich webových stránkach.

5.13        Poučenie v súvislosti s digitálnym obsahom. Upozorňujeme spotrebiteľov, že poskytujeme aktualizácie zakúpeného digitálneho obsahu v zákonnom rozsahu.

5.14       Ujma spôsobená nesprávnou či neúplnou informáciou. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za ujmu spôsobenú nesprávnou či neúplnou informáciou alebo radou, a to najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od činnosti adresáta rady či iných osôb, prípadne od neovplyvniteľných skutočností alebo od náhody. Zriekame sa zodpovednosti za akékoľvek následné škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek použitia videoobsahu, ktoré je poskytované bez záruk na dosiahnutie výsledku.

6          REGISTRÁCIA, UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A VERNOSTNÝ PROGRAM

6.1           Registrácia. Nakupovať u nás môžete aj bez registrácie. Pokiaľ sa rozhodnete registrovať budete mať väčší prehľad o histórii svojich objednávok, stave novej objednávky, vernostného konta atp. Registráciu zákazníka vykonáte na webovej stránke vyplnením registračného formulára. Pokiaľ ste podnikateľom, vezmite prosím na vedomie, že vytvorenie Vášho užívateľského účtu môže chvíľku trvať (väčšinou to stíhame do 3 pracovných dní). Za toto zdržanie sa Vám ospravedlňujeme, ale musíme overiť Vami zadané firemné údaje. U našich verných partnerov - podnikateľov (veľkoodberateľov), nevylučujeme ani individuálne nastavenie podmienok spolupráce. Pre vytvorenie registrácie je nevyhnutné potvrdiť, že ste sa oboznámili s obsahom týchto VOP a so zásadami pre spracovanie osobných údajov.

6.2          Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke obchodu a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

6.3          Užívateľský účet. Pomocou emailu a zvoleného bezpečného hesla môžete vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), kde môžete okrem iného vykonávať aj objednávky tovaru.

6.4         Zablokovanie užívateľského účtu. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po troch (3) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu vášho užívateľského účtu. Pokiaľ bude váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile info@materialpro3d.sk.

6.5          Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

6.6          Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.

6.7          Vernostný program. Registrovaní zákazníci môžu využívať výhody nášho vernostného programu. Ako náš vernostný program funguje a ako sa do neho môžete zapojiť nájdete tu.

7          AKO NA OBJEDNÁVKU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

7.1            Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru a/alebo digitálneho obsahu do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a/alebo digitálny obsah, vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku.

7.2          Vlastnosti tovaru a digitálneho obsahu. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru a/alebo digitálneho obsahu. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.

7.3          Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.

7.4          Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „OBJEDNÁVAM A ZAPLATÍM” a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše zásady spracovania osobných údajov.

7.5          Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí.

7.6          Dodatočné potvrdenie objednávky zákazníkom. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

7.7          Kedy dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy? K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „OBJEDNÁVAM A ZAPLATÍM“.

7.8          Potvrdenie objednávky predávajúcim. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka.

7.9          Povinnosti predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a/alebo digitálny obsah a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a/alebo digitálnemu obsahu.

7.10       Povinnosti kupujúceho. Vy sa uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.

7.11         Kópie VOP a formuláre pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy, tj aktuálne znenie týchto VOP na elektronickú adresu zákazníka. Zákazník spotrebiteľ tiež dostane formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote.

7.12        Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.             

7.13        Telefonická objednávka. Zákazník môže urobiť svoju objednávku tovaru a/alebo digitálneho obsahu aj telefonicky. Zákazník, ktorý takto dokončí objednávku, od nás dostane potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a náklady spojené s balením a dodaním tovaru zvolenej zákazníkom na adresu elektronickej pošty zákazníka, ktorú uviedol v telefonickom hovore, spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom, zásadami spracovanie osobných údajov a formulárom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (príloha č. 1). K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom doručením potvrdenia o prijatí objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v objednávke.

7.14       Kurzy a školenia. V našom e-shope si môžete zakúpiť aj účasť na offline odborných školeniach a kurzoch, na ktorých sa naučíte pracovať s programami pre 3D tlač s materiálmi, modelmi atp. Výstupom z niektorých kurzov môže byť aj získanie certifikátu k danému programu. Podrobný popis kurzu/školenia nájdete na našich webových stránkach.                       

8          CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

8.1           Cena. Všetky ceny tovaru a digitálneho obsahu sú uvedené v EUR a sú uvedené vrátane DPH. Cena tovaru a digitálneho obsahu je platná po dobu, počas ktorej je zobrazená na webovej stránke e-shopu, to ale neznamená, že nemôžeme s niektorými našimi zákazníkmi uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

8.2          Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky (Doprava a platba), a to najmä:

A.             dobierkou;

B.             online platební kartou;

C.             online bankový prevod;

D.            prostřednictvím Google Pay;

E.             prostřednictvím GoPay peňaženka;

F.              Prevodom - záloha;

Spôsob platby zákazník volí v priebehu objednávky.

8.3          Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.

8.4         Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu nájdete tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený (napr. Česká republika, Slovensko, apod.).

8.5          Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru a prípadný príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej aj náklady balného a dopravného.

8.6          Evidencia tržieb. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín,

8.7          Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.

8.8         Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.

8.9          Forma faktúry. Dojednávame si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na elektronickú adresu zákazníka.

8.10       Darčekové poukazy. Našim zákazníkom ponúkame možnosť zakúpenia darčekových poukazov (v elektronickej aj tlačenej podobe) v hodnote 20 EUR, 40 EUR a 60 EUR. Každý poukaz má svoj jedinečný kód a bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na vašu (elektronickú) adresu. Je možné využiť vždy len celú výšku poukazu, nie ho využiť po častiach. Poukaz má platnosť 6 mesiacov od jeho zakúpenia. Pre uplatnenie darčekového poukazu na webových stránkach je nutné vyplniť pole v sekcii "košík", kde uvediete jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu je odpočítaná z celkovej ceny vášho nákupu v košíku. Falšovanie či pozmenenie poukazu nie je dovolené. Jeho falšovanie môže byť aj trestným činom. Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol už darčekový poukaz využiť.

9          VŠETKO ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DODANÍ TOVARU

9.1           Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom spravidla expedujeme tovar s dodacou lehotou 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Táto dodacia doba sa netýka tovaru, ktorý bude upravený na prianie zákazníka (v týchto prípadoch bude vždy individuálne dohodnutá doba dodania). Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

9.2          Spôsob dopravy. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená na našom e-shope v části Doprava a platba a v priebehu objednávky.

9.3          Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vrata/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru.

9.4         Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9.5          Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol určený v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9.6          ŠKODA, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem euro) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.7          Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem euro) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.8          Možnosť ZAPOČÍTANIE nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

9.9          Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

10     DODANIE DIGITÁLNEHO OBSAHU

10.1        Okamih dodania digitálneho obsahu. Digitálny obsah sa považuje za odovzdaný okamihom, keď zákazníkovi odošleme na elektronickú adresu zákazníka správu s odkazom na jeho stiahnutie alebo alebo na spustenie online webinára a/alebo keď mu odkaz na stiahnutie sprístupníme v jeho užívateľskom účte.

10.2       Obmedzená platnosť odkazu. Upozorňujeme, že odkaz na stiahnutie digitálneho obsahu (záznamu webinára / ebooku atp.) je platný iba po dobu 3 mesiacov od zakúpenia digitálneho obsahu, ale počet stiahnutí zakúpeného digitálneho obsahu je limitovaný počtom 3 stiahnutí, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Zákazník je preto povinný digitálny obsah stiahnuť v tejto dobe.

10.3       Internetové pripojenie. Prosím vezmite na vedomie, že na sprístupnenie digitálneho obsahu je nutné mať zaistené dostatočné internetové pripojenie, mať k dispozícii potrebný hardvér a aktualizovaný softvér zariadenia.

10.4      Formát digitálneho obsahu, softvér a zariadenia. Vezmite prosím na vedomie, že zakúpený digitálny obsah môžete sťahovať vo formáte [STL (a ďalšie polygonálne formáty), SAT, SAB, X_T, X_B, STEP (AP – aplikačné protokoly pre prenos designu), AVI, MKV, XVID, formáty office 365 , alebo platformy iOS, dátové formáty prenášajúce obraz JPG, BMP, GIF, formáty Adobe.

11          VÝHRADA VLASTNÍCTVA

11.1           Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy. To znamená, že pokiaľ neuhradíte kúpnu cenu, nestanete sa vlastníkom daného tovaru.

11.2         Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči nim máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

12         ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

12.1         Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 5 týchto VOP.

12.2        Právo podnikateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Ak nám zákazník podnikateľ neoprávnene vráti tovar upozorňujeme, že mu môžeme vyúčtovať náklady za skladovanie tohto tovaru podľa bodu 8.6 a 8.7 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.

12.3        Odstúpenie pri digitálnom obsahu. Po zaplatení objednaného digitálneho obsahu, ktorý bol spotrebiteľovi sprístupnený prostredníctvom odoslania unikátneho odkazu na jeho spustenie, nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť či akokoľvek inak kúpnu zmluvu zrušiť. O tejto tejto skutočnosti bol nami zákazník informovaný pred uzavretím kúpnej zmluvy.

12.4       Výnimka. U zakúpeného online webinára má spotrebiteľ právo odstúpiť najneskôr 2 dni pred jeho začatím. Od offline kurzu či školenia môže spotrebiteľ odstúpiť najneskôr 1 týždeň pred zahájením školenia/kurzu. Cenu za účasť na webinár a/alebo offline kurze zrušenú po hore uvedených lehotách nevraciame.

12.5        Nezaplatená kúpna cena. Pokiaľ zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu, môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť.

12.6        Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník odmietol prevziať tovar.

12.7        Darček. Pokiaľ zákazník spolu s tovarom obdrží darček a následne od kúpnej zmluvy s nami odstúpi, je povinný nám vrátiť aj tento darček. Darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom je teda uzavretá s tzv. rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť.

12.8       Zrušenie webinára, školenia či kurzu. V prípade, že bude webinár prenášaný online a/alebo offline školenia či kurz zrušený z dôvodu na našej strane, vrátime vám kúpnu cenu v plnej výške (za podmienky, že bola z vašej strany uhradená vopred) a/alebo sa môžete zúčastniť toho istého webinára či semináre v náhradnom termíne (ak bude vypísaný).

13         ČO KEĎ BUDE MAŤ TOVAR CHYBY

13.1         Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

13.2        Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru a/alebo poskytnutie digitálneho obsahu je upravené v našom reklamačnom poriadku.

14     SPATNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA

 14.1         Spätný odber elektrozariadení u nás v predajni/prevádzke. Zákazník spotrebiteľ môže pri nákupe tovaru u nás na predajni odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Vezmite prosím na vedomie, že podmienkou pre spätný odber je zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musia byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus).

14.2       Spätný odber u Vás v domácnosti. Pokiaľ si u nás objednaný tovar nechávate zaslať domov, máme tiež povinnosť zaistiť, aby zákazník spotrebiteľ mohol dopravcovi odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Aj tu je podmienkou pre takýto spätný odber zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musí byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus). Aby sme mohli tento spätný odber realizovať, prosím informujte nás v objednávke - do poznámky k objednávke, aké elektrozariadenia av akom počte, eventuálne rozmere by ste chceli vrátiť.

14.3       Kde je ešte možné odovzdať staré elektrozariadenie? Elektrozariadenie, elektroodpad, batérie alebo akumulátory môžete odovzdať aj v zberných dvoroch, určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

14.4       Prečo je potrebné nakladať s elektrozariadeniami špeciálnym spôsobom? Elektrozariadenie nesmie byť vyhodená so zmiešaným odpadom. Takýmto konaním by ste sa mohli dopustiť porušenia zákona o odpadoch a/alebo súvisiacich predpisov. Škodlivé látky z týchto elektrozariadení a odpadov môžu navyše poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie. Spätný odber a recyklácia navyše vedie k tomu, že elektrozariadenia a odpady môžu byť ďalej využité na výrobu nových zariadení.

14.5       Spätný odber prázdnych cievok. Podmienky pre spätný odber cievok nájdete na našich webových stránkách.

15         OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1         Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov.

15.2        Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookies.

16        VYŠŠIA MOC

16.1         Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre účely týchto VOP považuje každá udalosť nezávislá na vôli 3DeS s.r.o., ktorá bráni v splnení jeho povinností a ktorú nebolo možné predvídať alebo jej následky odvrátiť či prekonať. Za vyššiu moc sa považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, záplavy, zemetrasenia, teroristický útok, vojna, štrajk alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených v dôsledku šírenia choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán.

16.2        Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Po dobu trvania vyššej moci 3DeS s.r.o. nezodpovedá za neplnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy, poťažmo týchto VOP.

16.3        Výpadok v priebehu webinára. Najmä môže byť za vyššiu moc považovaný výpadok servera v priebehu konania webinára nezávislý na vôli 3DeS s.r.o. Vzhľadom na to, že s takouto situáciou bohužiaľ nemôžeme nijako bojovať, nemáte v takom prípade nárok na kompenzáciu či vrátenie kúpnej ceny webinára alebo digitálneho obsahu. Súčasne sme ale povinní zaistiť čo najrýchlejšie sprevádzkovanie serveru.

17         ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

17.1         Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomí, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko.

17.2        Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

17.3        Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

17.4       Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.

17.5        Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne a vecne príslušné súdy Českej republiky pre obvod Brno mesto. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je český jazyk.

17.6       Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

17.7        Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1.

17.8       Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

17.9       Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom.

17.10     Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 1.3.2024 a rušia platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.

 

Príloha č. 1 - Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ______________________________________________

Bydlisko: ________________________________________________________

E-mail, tel. číslo: _________________________________________________

Predávajúci:

3DeS s.r.o.,

sídlo: Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

IČO: 50 159 950

DIČ: 2120201237

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

Solidify 3D, s.r.o.,

Česká 182,

664 31 Česká,

Česká republika

 

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY

(vyplní kupujúci)

 

Dňa __________ som si na Vašich internetových stránkach/v internetovom obchode dostupnom na "www.materialpro3d.sk" objednal tovar

číslo objednávky ____________________,

v hodnote _______________ EUR.

Objednaný tovar som dostal dňa ______________.

 

Na základe § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, využívam svoje zákonné právo a odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, ktorá sa týka

 

tovar ____________________________________________________________________________________.

 

Žiadam o vrátenie kúpnej ceny vo výške _____________ EUR na môj bankový účet číslo __________________ / ________ bez zbytočného odkladu.

 

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu, pokiaľ nie je tovar vrátený predávajúcemu alebo pokiaľ kupujúci bezpečne nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že v rámci odstúpenia od zmluvy znáša náklady potrebné na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Prílohy: 1. Doklad o kúpe tovaru

 

Meno a priezvisko kupujúceho: ___________________________

 

V ________________ dňa ____________.

 

Podpis: __________________________________________________